Σπάνιοι επισκέπτες

Σπάνιοι επισκέπτες

 • Μαυροτσικνίας (Egrettaardesiaca)2012
 • Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας (Phalaropus lobatus)2014
 • Αναπαραγόμενα είδη
 • Αργυροπελεκάνος(Pelecanus crispus)
 • Aβοκέτες (Recurvirostra avosetta)
 • Όρνιο(Gyps fulvus)
 • Στρειδοφάγος (Haematopus straelegus)
 • Θαλασσοσφυρίχτης (Charadrius alexandrinus)
 • Kοκκινοσκέλης (Tringa totanus)
 • Nεροχελίδονα (Glareola pratincola) ,
 • Kαλαμοκανάδες (Himantopus himantopus)
 • Aσημόγλαρος (Larus cachinans)
 • Nανογλάρονο (Sterna albifrons)
 • Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)
 • Γελογλάρονο (Gelochelidon nilotica)
 • Ποταμοσφυριχτής (Charadrius dubius)
 • Πετροτριλίδα (Buerhinus oedicnemus)
 • Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
 • Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)                                                  
 • Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea)                                                  
 • Μικροτσικνίας (Ixobrychus minutus)
 • Μικροτσικνιάς (Ardeola ralloides)
 • Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
 • Xαλκόκοτες (Plegadis falcinellus)
 • Λευκός Πελαργός (Ciconia-Ciconia)