Διαχειμάζοντα είδη

Διαχειμάζοντα είδη

 • Θαλασσοσφυριχτής(Charadrius alexandrinus)
 • Ερημοσφυριχτής(Charadrius leschenaultii)
 • Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)
 • Κοκκινοσκαλίδρα (Calidris canutus)
 • Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)
 • Δρεπανοσκαλίδρα(Calidris ferruginea)
 • Νανοσκαλίδρα(Calidris minuta)
 • Ακτίτης(Actitis hypoleucos)
 • Φαλαρίδα (Fulica atra)
 • Kιρκίρι (Anas creca)
 • Σφυριχτάρι (Anas penelope)
 • Kυνηγόπαπια (Aythia ferina)
 • Πρασινοκέφαλη (Anas platyrynchos)
 • Bαρβάρα (Tadorna tadorna)
 • Ψαλιδιάρηδες (Milvus milvus)
 • Tσίφτηδες (Milvus migrans)
 • Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus)
 • Kραυγαετός (Aquila pomarina)
 • Θαλασσοαετός (Haliaetus albicilla)
 • Xρυσαετός (Aquila chrysaetos)
 • Bασιλαετός (Aquila heliaca)
 • Ποντικοβαρβακίνα (Buteo buteo)
 • Πετρίτης (Falco peregrinus),
 • Bραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
 • Διπλοσάινο(Accipiter gentilis)
 • Ξεφτέρι(Accipiter nis)